Livet som trainee

Akademisk program og kalender

Fem fagsamlinger over 18 måneder

Som en del av trainee-programmet deltar kandidatene på fem akademiske samlinger 

De akademiske samlingene tjener flere formål

Hovedmålet er å utvikle relevant erfaring fra maritim sektor gjennom forelesninger, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner. I tillegg fungerer samlingene som en møteplass for å utveksle erfaringer og som en sosial arena for å bygge relasjoner. 

Kombinasjonen gir programmet en bred forståelse av hva som rører seg i maritim næring, og kandidatene får nødvendig kompetanse og kunnskap for å lykkes i en fremtidig lederstilling.

Nøkkelområder

Maritime Trainee-programmet består av fem akademiske samlinger som foregår i Oslo, Bergen, Ålesund, Singapore og London. Samlingene har fire fokusområder:

Maritim kunnskap på tvers av havnæringene
Som følge av den pågående grønne omstillingen, vokser det frem nye havnæringer som fornybar energi til havs. Dette kan bli et viktig satsingsområde for den maritime næringen. I tillegg er det et økt fokus på utviklingen innen grønn skipsfart, hvor stadig flere lav- og nullutslippsfartøy, og nye typer drivstoff, utvikles. Maritime Trainee programmet sørger for at kandidatene får innsikt i og kunnskap om de ulike havnæringene. Dette vil være viktig for å kunne bidra i utviklingen av en næring som er i endring. 

Digital kompetanse
Maritim næring står overfor et teknologisk taktskifte. Det byr på nye muligheter og utfordringer. Programmet gir en verdifull innsikt i hva teknologiutvikling og digitalisering betyr for bedrifter i den maritime næringen, i tillegg til verdifull innsikt i endrings- og digitaliseringsprosesser i sektoren. 

Management kompetanse
Programmets langsiktige mål er å gi traineene tilstrekkelig kompetanse for å kunne gå inn i en lederrolle  i maritim sektor. Dette oppnås ved å bygge kunnskap og en dypere forståelse for sektorens økonomiske, strategiske, ledelses- og organisatoriske utfordringer. 

Corporate Social Responsibility 
Omtrent 90 prosent av verdens varehandel transporteres på havet. Viktigheten av sektorens miljøavtrykk øker stadig. For å sikre videreutvikling av sektoren, står miljø, trygghet og ansvarlighet sentralt i programmet.

Eksempel på samlingenes gang og innhold

Modul 1: Osloregionen
Introduksjon til den maritime sektoren og teambuilding (seiltur)

Modul 2: Bergen/Ålesund
Havindustri – fra offshore olje og gass til fornybar energi

Modul 3: Singapore
Maritim sektor i Asia, Singapore som et maritimt knutepunkt, havnelogistikk og verftsindustrien

Modul 4: Oslo
Maritim juss, forsikring og finans, forhandlings-teknikker, kommunikasjons-teknikker og strategi

Modul 5: London
Internasjonale maritime reguleringer og London som et internasjonalt maritimt sentrum

Seremoni: Oslo
Diplomseremoni og Alumnimiddag